ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ
എല്ലാ മാങ്ങകളും പഴുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി.

ഇതും ഒരു മലയാളി വകകാക്ക കൂടുകെട്ടുന്നതുപോലെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കെട്ടിനിർത്തിയ ലൈറ്റുമായി വിവാഹം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ

Miss Kerala

ചക്ക സുന്ദരി

Older Posts