ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം...


Newer Post Older Post

2 Responses to “ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം...”

പ്രതി said...

36 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും ..(ജയിലിൽ നിന്നാണോ?)

Renjith said...

ഇത് ജയില്‍ ആണോ? :)