പൂക്കാലം

പൂവുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാവില്ല. കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് എല്ലാ വീടുകളുടേയും മുറ്റങ്ങൾ പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് STATUS ന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു പൂക്കൾ
Newer Post Older Post

4 Responses to “പൂക്കാലം”

ശ്രീ said...

നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍

Micky Mathew said...

vallare nalla chithrangal

പ്രതി said...

പ്രീയപ്പെട്ട ശ്രീ, Micky Mathew
അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി

പ്രതി said...
This comment has been removed by the author.