ഇതും ഒരു മലയാളി വകകാക്ക കൂടുകെട്ടുന്നതുപോലെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് കെട്ടിനിർത്തിയ ലൈറ്റുമായി വിവാഹം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ

Newer Post Older Post

3 Responses to “ഇതും ഒരു മലയാളി വക”

Vinayan Idea said...

നല്ല ചിത്രം ആശംസകള്‍ ..

naushad kv said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് !

മുല്ല said...

ഗുഡ് .അങ്ങനെ വേണം..ലാറ്ററല്‍ തിങ്കിങ്ങ്...