ഒരു പുഷ്പം മാത്രം

ഒരു പുഷ്പം മാത്രമെൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താം ഞാൻ...

Newer Post Older Post

4 Responses to “ഒരു പുഷ്പം മാത്രം”

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

ഇതേതാ പൂ..?

Naushu said...

nalla chithram...

A.FAISAL said...

പൂവോ, പൂത്തുമ്പിയോ..!!
nice

ശ്രീ said...

മനോഹരം!