സോക്കർ വസന്തം

നമ്മോടൊപ്പം ഇവരും സോക്കർ ലഹരിയിലാണ്

Newer Post Older Post

2 Responses to “സോക്കർ വസന്തം”

Naushu said...

കൊള്ളാം ... നന്നായിട്ടുണ്ട്.....

നനവ് said...

ഞങ്ങളിതിനെ ഇടിമിന്നൽ‌പ്പൂ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്.ഇടിവെട്ടുമ്പോഴാണിത് മുളക്കുക..തീപ്പന്തം എന്നും പേരുണ്ട്.നനവിൽ ഇഷ്ടമ്പോലെ വിരിഞ്ഞിരുന്നു