തളിരില


Newer Post Older Post

4 Responses to “തളിരില”

അലി said...

നല്ല ലൈറ്റിംഗ്!

punyalan.net said...

very good

Jimmy said...

നല്ല ചിത്രം...

Naushu said...

സൂപ്പര്‍ ലൈറ്റിംഗ്...
കലക്കന്‍ പടം....