ചില ചിത്രങ്ങൾ


Newer Post Older Post

5 Responses to “ചില ചിത്രങ്ങൾ”

krishnakumar513 said...

ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്.ചെറു വിവരണവും ആകാം!!

mini//മിനി said...

ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടപ്പോൾ‌തന്നെ ഇനിയും പലതും വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രതി said...

Dear Krishnakumar,
സന്ദർശനത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനും നന്ദി. വിവരണങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രിയപ്പെട്ട മിനിടീച്ചർ
സന്ദർശനത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനും നന്ദി.
താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എനിക്കുള്ള ഊർജ്ജമായി ഭവിക്കട്ടെ..

siva // ശിവ said...

മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള്‍...

ശ്രീലാല്‍ said...

Good photos.